Užitočné odkazy

Organizácie združujúce prekladateľov a tlmočníkov

 • Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

  Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) je stavovská organizácia profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov pôsobiacich na Slovensku alebo v zahraničí, ktorí používajú slovenčinu ako jeden zo svojich pracovných jazykov. Jej poslaním je zasadzovať sa o vysokú úroveň prekladateľských a tlmočníckych služieb, podporovať vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov a presadzovať uplatnňovanie štandardných podmienok, za ktorých členovia SAPT poskytujú svoje služby.

 • Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

  Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej a špecializovanej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Vznikla v roku 1990 a v súčasnom období združuje okolo 330 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z 27 jazykov sveta.

 • Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

  Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) je dobrovoľná stavovská organizácia umeleckých prekladateľov, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, alebo niektorý z jazykov národnostných menšín, žijúcich na území Slovenska. Vznikla v marci 1990 a v súčasnosti združuje viac ako 300 prekladateľov umeleckej literatúry, ktorí prekladajú zo 43 jazykov.

 • DoSlov

  DoSlov je občianske združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov.

 • Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

  Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI, spravovaný Ministerstvom spravodlivosti, bol vytvorený s cieľom zvýšiť právne povedomie občanov. Otvorený nekomerčný systém umožňuje rýchly a prehľadný prístup k právnym informáciám – obsahuje všeobecne záväzné právne predpisy, judikatúru a údaje o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ak potrebujete služby súdneho tlmočníka alebo prekladateľa, nájdete ho na portáli JASPI aj na základe pracovného jazyka a miesta pôsobenia.

 • Asociace konferenčních tlumočníků

  Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) byla založena v roce 1990 a je jedinou výběrovou organizací konferenčních tlumočníků v ČR. Našimi členy se po náročném výběrovém řízení mohou stát pouze špičkoví tlumočníci, kteří mají bohaté zkušenosti s tlumočením na mezinárodních konferencích a sympoziích.

 • Jednota tlumočníků a překladatelů

  JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.

 • Obec překladatelů

  Obec překladatelů sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Posláním Obce překladatelů je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Obec překladatelů soustavně sleduje překladovou literaturu vydávanou v České republice a každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku. Za nejhorší překlad roku uděluje Anticenu Skřipec. Pro mladé a začínající překladatele pořádá Obec každoročně Překladatelskou soutěž Jiřího Levého a organizuje semináře a poradny.

 • Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer

  Nemecký spolok tlmočníkov a prekladateľov

 • Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke

  Spolok nemeckých prekladateľov umeleckej a odbornej literatúry

 • Universitas Austria

  Rakúska asociácia tlmočníkov a prekladateľov

 • Übersetzergemeinschaft

  Rakúsky spolok prekladateľov a prekladateliek umeleckej a odbornej literatúry

 • Norsk oversetterforening

  Nórsky spolok prekladateľov

 • Norsk tolkeforening

  Nórsky spolok tlmočníkov

 • Sveriges Facköversättarförening

  Zväz odborných prekladateľov Švédska

 • Sveriges Författarförbunds Översättarsektion

  Prekladateľská sekcia v rámci Švédskeho zväzu spisovateľov

 • Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL)

  European Council of Literary Translators' Associations  – Európska rada asociácií umeleckých prekladateľov

 • Féderation Internationale des Traducteurs (FIT)

  International Federation of Translators – Medzinárodná federácia prekladateľov

 • AudioVisual Translators Europe (AVTE)

  Európska asociácia prekladateľov audiovizuálnych diel

Slovníky

 • Slovenské slovníky

  Viaceré lexikografické príručky z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra na jednej stránke: Krátky slovník slovenského jazyka (2003), Pravidlá slovenského pravopisu (2000), (Akademický) Slovník cudzích slov (2005), Synonymický slovník slovenčiny (2004), Slovník slovenského jazyka (Peciar, 1959 – 1968), Historický slovník slovenského jazyka V (2000), Morfologický analyzátor, Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997), Databáza priezvisk na Slovensku, Databáza urbanoným. V slovníkoch sa dajú vyhľadávať presné heslá, ale i časti slov, ako aj slová podľa prefixov alebo sufixov. Slovenské slovníky sú nevyhnutnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú so slovenským jazykom.

 • Prekladové slovníky

  Šikovný prekladový slovník ponúka kombinácie slovenčiny so siedmimi svetovými jazykmi: s angličtinou, nemčinou, francúzštinou, španielčinou, maďarčinou, taliančinou a ruštinou. Umožňuje tiež prepínať medzi rôznymi klávesnicami a vkladať do vyhľadávacieho poľa symboly z iných jazykových sústav.

 • Deutsche Grammatik, Online-Wörterbuch zu Rechtschreibung, Flexion und Wortbildung

  Interaktívna služba spoločnosti canoo, ktorá zahŕňa niekoľko špecializovaných nemeckých slovníkov venujúcich sa pravopisu, gramatike, tvorbe slov a syntaxi, synonymický slovník nemčiny i slovník ustálených slovných spojení, ale aj viaceré externé prekladové slovníky, napríklad hneď štyri nemecko-anglické online slovníky.

 • Deutsches Wörterbuch / German Dictionary

  Dynamický slovník je súčasťou viacjazyčného projektu spoločnosti Farlex – The Free Dictionary, ktorého cieľom je stať sa najlepším slovníkom na webe. Ponúka zaujímavé používateľské funkcie.

 • Das Wörterbuchnetz

  Projekt Univerzity Trier, ktorý sprístupňuje viacero nemeckých slovníkov, napríklad Nemecký slovník bratov Grimmovcov, slovníky stredovekej nemčiny a niektorých nemeckých nárečí.

 • Online Lexikon – Wörterbuch, Übersetzungen und Synonyme

  Viacjazyčný stále sa rozrastajúci prekladový slovník nemčiny ponúka aj možnosť hľadať synonymá, skratky a rýmy. Okrem štandardných kombinácií s angličtinou a francúzštinou ponúka aj holandčinu či švédčinu, pre registrovaných užívateľov aj fínčinu a nórčinu.

 • Dansk sprog i ordbøger og korpus

  Stránka prevádzkovaná Dánskou jazykovou a literárnou spoločnosťou je ultimatívnym portálom pre dánsky jazyk. Sprístupňuje slovníky súčasnej i historickej dánčiny a dánsky korups: Den Danske Ordbog (DDO), dánsky slovník, ktorý zachytáva slovnú zásobu modernej dánčiny približne od roku 1955 po súčasnosť. Okrem gramatických kategórií dáva informácie o etymológii, použití a výslovnosti. Ordbog over det danske Sprog (ODS), historický výkladový slovník dánčiny pokrývajúci obdobie rokov 1700 až 1950. Obsahuje až 225‑tisíc hesiel. KorpusDK, Korpus dánskeho jazyka dáva možnosť preskúmať použitie konkrétneho výrazu vo veľkom množstve reálnych textov.

 • Online English to Danish to English Dictionary

  Jednoduchý dánsko/anglický a anglicko/dánsky slovník.

 • Islandsko-český slovník

  Islandsko/český študijný slovník, ktorého autormi sú Aleš Chejn, Jón Gíslason a Ján Zaťko, obsahuje 28393 slov a 43564 významov doplnených o výslovnosť a gramatiku. Okrem online vyhľadávania ponúka aj viacero možností využívať slovník offline a tlač vo formáte PDF. Sláva otvoreným projektom!

 • Íslensk-ensk orðabók

  Islandsko/anglický prekladový slovník. Na stránke University of Wisconsin nájdete aj gramatiku islandčiny, bežné islandské skratky a dvojjazyčné texty určené na štúdium.

 • Bokmåls- og Nynorskordboka

  Výkladový slovník oboch spisovných verzií nórčiny (bokmål, nynorsk) vypracovaný Katedrou lingvistiky a nordických štúdií Univerzity Oslo a Nórskou jazykovou radou.

 • Norsk Ordbok / Norwegian Dictionary

  Nórsky prekladový slovník, ktorý je súčasťou projektu The Free Dictionary.

 • Vyhľadávanie v troch švédskych slovníkoch

  Vyhľadávajte naraz v troch švédskych slovníkoch. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) je pravopisným slovníkom súčasnej švédčiny. Svensk ordbok (SO) zachytáva modernú slovnú zásobu, vysvetľuje významy a použitie a heslá dopĺňa aj výslovnosť. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) je historický výkladový slovník opisujúci slovnú zásobu od roku 1521 po súčasnoť. Obsajuje približne pol milióna hesiel.

 • Svenska Akademiens Ordbok

  SAOB je výkladovým slovníkom švédčiny. Financuje ho Švédska akadémia.

 • Folkets lexikon – The People's Dictionary

  Švédsko/anglický a anglicko/švédsky slovník vytvorený na základe slovníka Lexin je otvoreným slovníkom, ktorý môžu rozširovať aj jeho používatelia.

 • Slangopedia

  Otvorený výkladový slovník švédskeho slangu a neoficiálnej švédčiny.

 • Luxikon

  Švédsky slovník slangových, nárečových aj vymyslených slov. Akýsi švédsky Urban Dictionary.

 • InterActive Terminology for Europe

  IATE – databáza terminológie používanej inštitúciami Európskej únie, obsahuje vyše jeden milión záznamov.

Kurzy nemčiny a severských jazykov na Slovensku

 • Goethe Institut Slowakei

  Nemecký Goetheho inštitút ponúka všeobecné aj špecializované kurzy nemčiny a možnosť získať rôzne certifikáty dokladujúce znalosť nemeckého jazyka. Medzi inými napríklad absolvovanie jazykovej skúšky TestDaF (Deutsch als Fremdsprache), ktorá je uznávaná aj nemeckými univerzitami. V priestoroch Inštitútu je k dispozícii knižnica, v ktorej nájdete okrem kníh a časopisov v nemeckom jazyku aj audiovizuálne médiá.

 • Österreich Institut Bratislava

  Rakúsky inštitút sídli v Bratislave, ponúka kurzy nemčiny pre všetky skupiny záujemcov, možnosť získať medznárodne uznávaný Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka a organizuje rôzne kultúrne podujatia.

 • Severské centrum

  Jazyková škola špecializujúca sa na výučbu nórčiny pôsobiaca v Bratislave. Ponúka kurzy pre verejnosť aj pre firemných zákazníkov. V roku 2011 rozšírila ponuku o aj výučbu švédčiny.

Online kurzy severských jazykov a slovenčiny

 • Teach yourself Danish – Danish course with audio

  Vynikajúci kurz dánčiny, prvá lekcia zdarma, ostatné spoplatnené.

 • Icelandic Online

  Kurz islandčiny ponúkaný Islandskou univerzitou.

 • På vei – interaktive oppgaver

  Interaktívne cvičenia nórčiny.

 • Norwegian in 5 Minutes a Month

  Kurz nórčiny zameraný na základy gramatiky a rozvoj slovnej zásoby.

 • Learning Swedish

  Švédčina pre začiatočníkov. Online kurz švédčiny spravovaný Švédskym inštitútom, ktorý nahradil obľúbený kurz Kom loss på svenska využívaný pri výučbe zahraničných študentov na Štokholmskej Univerzite.

 • Free Language Tutorials

  Portál je dobrým zdrojom pre záujemcov o nemčinu, nórčinu, švédčinu, isladčinu ako aj niektoré ďalšie indoeurópske jazyky.

 • Naučte sa po slovensky online a zadarmo

  Na tejto mnohojazyčnej stránke sa môžete učiť slovenčinu ľahko, rýchlo a úplne bezplatne. Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní s mnohými cvičeniami, zábavnými hrami, slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine.

Zastupiteľské úrady

Ďalšie zdroje informácií o Škandinávii

 • Severské listy

  Severské listy sú časopisom Severskej spoločnosti. Vychádzajú od mája 1998 a v súčasnosti sú dostupné nielen na papieri, ale aj na internete. Prinášajú novinky súvisiace s činnosťou Severskej spoločnosti ako aj so životom v severských krajinách.

 • Skandinávský dům

  Skandinávský dům, o.s. je dobrovoľné občianske združenie. Poslaním Škandinávskeho domu je prezentovať kultúru a tradície zemí európskeho Severu a prispievať k vzájomným kontaktom a kultúrno-spoločenskému obohacovaniu. S týmto cieľom organizuje výstavy výtvarného umenia, odborné a populárne prednášky, filmové projekcie, koncerty a ďalšie tematicky zamerané spoločenské, vzdelávacie a osvetové aktivity.

 • Klub islandských fanatiků

  Klub islandských fanatiků (KIF) je voľné združenie priateľov Islandu. Cieľom klubu je rozvíjať informovanosť verejnosti o Islande (a severských krajinách vôbec).

[Späť na úvod]