Profil

Poskytujem profesionálne tlmočnícke a prekladateľské služby. Mojím materinským jazykom je slovenčina a pracovnými sú nemčina, švédčinanórčina. V roku 1996 som zložil odbornú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka. Vyštudoval som tlmočníctvo a prekladateľstvo na Univerzite Komenského, študoval som však aj na univerzitách v zahraničí. Kvalifikáciu a kompetencie si, samozrejme, zvyšujem aj v súčasnosti. Napríklad na odborných školeniach, seminároch a kurzoch.
  Prekladaniu a tlmočeniu sa venujem od roku 2003. Prekladám najmä odborné texty z oblasti spoločenských vied, práva, ekonómie či medicíny. Zaoberám sa však aj umeleckým prekladom.
  Som členom dvoch slovenských stavovských organizácií združujúcich prekladateľov odbornej aj umeleckej literatúry – SSPOLSSPUL. Spĺňam podmienky kladené na odbornú spôsobilosť prekladateľov normou STN EN 15038, ktorá špecifikuje požiadavky na poskytovateľa prekladateľských služieb.

Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra

Universitetet i Tromsø, Nórsko (nórčina, nórska literatúra)

Lunds Universitet, Švédsko (švédčina, lingvistika, literatúra)

Ålsta folkhögskola, Švédsko (švédsky jazyk a kultúra)

Universität Wien, Fakulta právnych vied, Rakúsko

Cenník

Preklady

Odmena za preklad vychádza z odporúčaní JTP a určuje sa dohodou, v závislosti od smeru prekladu a typu textu. Konečná cena sa počíta podľa výsledného počtu normovaných strán (NS). Jedna normovaná strana má rozsah 1800 znakov s medzerami.
  Celkový počet znakov v dokumente sa dá zistiť jednoducho cez menu textového editora v položke vlastnosti/štatistiky. Počet znakov dokumentu s medzerami vydelíte číslom 1800 a dostanete počet normovaných strán, ten už len vynásobíte dohodnutou cenou za 1 NS. Originálny (východiskový) text a text prekladu (cieľový) sa rozsahom nevyhnutne líšia. Platíte za výsledný produkt, teda preložený text. Cena vypočítaná na základe východiskového textu je len orientačná.
  Normovaná strana je na Slovensku a v Čechách bežná merná jednotka prekladu, prirodzene, podľa vašich preferencií je možné určiť cenu za preklad aj na základe slov, riadkov alebo autorských hárkov.

1 NS od 20 €

Preklady nie sú obyčajný tovar a každý preklad má svoje špecifiká. Ak sa chcete pri zadávaní prekladov vyhnúť nečakaným prekvapeniam, prečítajte si skôr, než si dáte svoj text preložiť, praktického sprievodcu pre zadávateľov prekladov, ktorého vydala Jednota tlumočníků a překladatelů:

Tlmočenie

Cena za tlmočenie závisí od tlmočeného jazyka a od druhu tlmočenia. Pri konzekutívnom tlmočení nasleduje tlmočený text po ukončení preslovu rečníka. Tlmočené úseky sú spravidla kratšie. Tento druh tlmočenia je vhodný napríklad pri obchodných rokovaniach. Ak sú preslovy dlhšie, potom by konzekutívne tlmočenie akciu neúnosne predlžovalo. V takom prípade je vhodnejšie simultánne tlmočenie, ktoré prebieha súčasne s preslovom rečníka.

Deň tlmočenia (8 h) od 300 €

Výsledok tlmočenia závisí vo veľkej miere od spolupráce zadávateľa s tlmočníkom. V ďalšej praktickej príručke od JTP nájdete okrem charakteristiky jednotlivých druhov tlmočenia a priblíženia práce tlmočníka aj rady, ako sa vyhnúť úskaliam, ktoré sú s tlmočením spojené:

Prirážky k základnej sadzbe

práca v sobotu, nedeľu a sviatok 100%

Podrobnejšie informácie o podmienkach a zásadách poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb nájdete v základných dokumentoch Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov:

Neposkytujem prekladateľské a tlmočnícke služby na základe Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.), preto vám nemôžem dodať tzv. súdny, úradný, overený preklad či "preklad s pečiatkou". Ak hľadáte úradného prekladateľa zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, nájdete ho v registri Ministerstva spravodlivosti. Tlmočenie pri súdnych pojednávaniach je možné na základe rozhodnutia sudcu a zloženia sľubu pre konkrétne pojednávanie.

Nie som platcom DPH.

Kontakt

Mgr. Miloš Švantner

e-mail: preklady@svantner.sk

Ak vám záleží na zachovaní dôvernosti zasielaných dokumentov a informácií, využite pri komunikácii elektronickou poštou technológiu šifrovania PGP/GPG.

[Späť na úvod]